top of page
REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA

§ 1.

1. Instruktor zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie nauki jazdy na rolkach z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie ze sztuką instruktorską i trenerską.

 

2. Instruktor zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską, która będzie prowadzić zajęcia . Instruktor zapewnia profesjonalne prowadzenie zajęć w zakresie treningu jazdy na rolkach oraz psychomotorycznego rozwoju kursanta .

 

3. Zajęcia odbywają się w ustalonej z góry na stronie www.4skater.pl lokalizacji, parku lub skateparku lub w razie niepogody, w zamkniętym obiekcie przeznaczonym do tego typu treningu gdzie kursant osobiście opłaci wejście na ten obiekt.

 

4. Zajęcia odbywają się cało rocznie w terminach wskazanych przez Organizatora na stronie www.4Skater.pl oraz na stronie Facebook 4Skater – sklep i szkoła rolkowa. O wszelkich zmianach organizator informuje kursantów przez stronę Facebook 4Skater sklep i szkoła rolkowa oraz może drogą mailową oraz przez SMS.

 

5. Kursanci zobowiązani są sprawdzać stronę FB 4Skater Sklep i Szkoła rolkowa w celu zasięgnięcia informacji dotyczącej miejsca odbywania się lekcji.

 

§ 2.

 

1. Uczęszczanie na zajęcia ucznia wiąże się z koniecznością wnoszenia ustalonych przez Instruktora opłat

 

§ 3.

 

1. Zajęcia jazdy na rolkach trwają 1,5 godziny a ich koszt to jest różny w zależności od wybranego pakietu: A. Pakiet 4 zajęć w miesiącu 140 zł (35zł lekcja) B. pakiet 6 zajęć w miesiącu 180 zł (30zł lekcja) C. Pakiet 8 zajęć w miesiącu 200 zł (25 zł lekcja)

 

2. Nieobecność kursanta na zajęciach nie zwalnia go w całości z opłat za zajęcia. Kursant zobowiązany jest do wpłaty w takim przypadku, części opłaty - 10 zł za zajęcia w razie nieobecności.

 

3. Nieobecność można odrobić w inny dzień, w tym celu kursanci są zobowiązani skontaktować się z organizatorem.

 

4. Jeśli na zajęcia uczęszcza członek rodziny, każdemu przysługuje zniżka 5 zł od kosztu jednych zajęć. .

 

5. W razie niemożności przeprowadzenia lekcji przez organizatora, organizator jest zobowiązany wykorzystać wniesioną opłatę w innym terminie lub zwrócić niewykorzystaną opłatę kursantowi.

 

§4. 

 

1. Kursant jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Kursant oświadcza że jego stan zdrowia jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału w treningach.

3. Kursant jest zobowiązany do niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia, w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach. W takich przypadkach konieczne jest skuteczne poinformowanie osób prowadzących ( trenerów) i Organizatora.

 

4. Kursant wyraża zgodę udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach tego wymagających.

 

5. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia kursanta oraz jego udziału w zajęciach jeśli nie wynikły z niekompetencji instruktora.

 

6. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego posiadanie przez kursanta wartościowych przedmiotów, w tym: telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu sportowego i innych, odbywa się wyłącznie na jego odpowiedzialność. 7. Instruktorzy prowadzący zajęcia są objęci ubezpieczeniem OC.

 

§ 5.

 

Kursanci są zobowiązani do:

1. Właściwego zachowania, dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów i pozostałych osób biorących udział w szkoleniu;

2. Wykonywania poleceń jedynie zaleconych przez trenera.

3. Zgłaszania niemożności wykonania danego ćwiczenia, lub poproszenia o jego prostszą wersję.

4. Komunikowania trenerowi wszelkich problemów zdrowotnych oraz psychicznym w trakcie trwania zajęć.

5. Koleżeńskiego stosunku do innych osób udział w zajęciach;

6. Dbałości o obiekty sportowe, w których prowadzone są treningi i zawody oraz dbałości o powierzony sprzęt sportowy.

 

§ 6.

1. Kursanci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych szkółki, a także wizerunku ( tj. zdjęcia, nagrania video) do celów marketingowych Organizatora oraz jego partnerów.

 

 

bottom of page